Prezentare

Durata de studii: 3 ani – zi.

Număr de credite: 180.

Titlul acordat – licenţiat în Ştiinţe economice.

      Programul de studii al specializării „MANAGEMENT” pregăteşte economişti ca resursă umană specializată pentru rezolvarea problemelor teoretice şi practice privind conducerea activităţii în orice întreprindere ca manageri şi atreprenori cu potenţial ridicat, capabili de a lucra eficient în afaceri la nivel naţional şi mondial, în contextul unui mediu economic puternic concurenţial şi are ca obiective generale:

 • Formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea  eficientă  a economiei naţionale;
 • Crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor manageriale şi identificarea  unor strategii optime în activitatea întreprinderilor şi instituţiilor publice.

     Aceste obiective sunt realizabile prin valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială modernă de care dispune instituţia, prin structura şi conţinutul planului de învăţământ.

    La finalizarea programului de studii, absolventul trebuie:

 • la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 1. să explice şi interpreteze procesele, fenomenele, stările, teoriile/ideile şi tendinţele actuale circumscrise domeniului administrării resurselor şi afacerilor, în aşa fel încât acestea să atingă o profitabilitate maximă;
 2. să explice şi interpreteze printr-o gândire interpretativă şi logică aspectele legate de organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale;
 3. să cunoască, înţeleagă şi să utilizeze contextual conceptele manageriale specifice economiei concurenţiale;
 4. să cunoască metodologiile şi tehnicile moderne de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor economico-financiare în unităţi economice, în contexte care implică activităţi de  cercetare empirică supervizată.
 • la nivel de aplicare şi integrare:
 1. să aplice eficient metodele, instrumentele şi tehnicile manageriale în raport cu specificul realităţilor economico-sociale;
 2. să posede capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultatele obţinute din evaluare în mod demonstrativ;
 3. să posede capacitatea de a elabora strategii de dezvoltare generală a  organizaţiei, precum şi a studiilor şi analizelor de eficienţă a activităţilor economice;
 4. să dobândească abilităţi în fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru realizarea obiectivelor de volum şi profit propuse;
 5. să aibă capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite;
 6. să posede capacitatea de a proiecta, implementa şi dezvolta sisteme de management al calităţii şi sisteme integrate de management.

      Perspectivele absolvenţilor:

  Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programului de studii al specializării MANAGEMENT au drept scop  formarea studenţilor ca economişti specializaţi în domenii privind: managementul producţiei; managementul cercetării şi dezvoltării; managementul calităţii produselor; managementul vânzărilor; managementul resurselor umane; marketing social, marketing intern; iniţierea şi administrarea afacerilor, managementul strategic; managementul producţiei; managementul aprovizionării; logistică; negociere şi comunicare.

     Absolvenţii acestei specializări au acces (conform Clasificaţiei Ocupaţiilor din România) în orice tipuri de organizaţii (companii, instituţii publice sau organizaţii non-profit) şi la următoarele ocupaţii: specialist în funcţii administrative, economist resurse umane, consultant în management, responsabil achiziţii, specialist în logistică, supervizor sistem de management al calităţii, manager de vânzări zonal, auditor calitate, analist planificare strategică, manager de proiect, manager de produs, responsabil planificare operaţională a producţiei, business development manager, analist sistem informaţional, cadru didactic preuniversitar şi universitar, asistent de cercetare, etc.