Prezentare

Durata de studii: 3 ani – zi.

Număr de credite: 180.

Titlul acordat – licenţiat în Ştiinţe economice.

     Programul de studii al specializării „FINANŢE BĂNCI” oferă educaţie de înaltă calitate, urmărind acumularea de către studenţi a cunoştinţelor necesare investigării, studierii şi analizei fenomenelor şi proceselor din mediul economic, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale şi a cunoştinţelor de specialitate şi al formării competenţelor în sfera financiar - bancară, şi are ca obiective generale:

 • formarea de specialişti cu un sistem de gândire şi acţiune propriu capabil să găsească soluţii optime pentru funcţionarea  eficientă  a economiei naţionale şi pentru gestionarea activităţii financiare la întreprinderi, bănci şi alte instituţii financiare;
 • crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor şi metodelor financiar bancare şi identificarea resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţii entităţilor economice şi instituţiilor publice.

     Aceste obiective sunt realizabile prin valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială modernă de care dispune instituţia, prin structura şi conţinutul planului de învăţământ.

       La finalizarea programului de studii, absolventul trebuie:

 • la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 1. să cunoască fundamentele economice şi aspectele teoretice privind finanţele întreprinderilor;
 2. să cunoască sistemul fiscal, procesul bugetar, sursele de formare a veniturilor şi direcţiile de repartizare a cheltuielilor publice;
 3. să definească componentele şi rolul sistemului financiar prin cunoaşterea sistemului bancar, sistemului monetar şi sistemului valutar financiar-internaţional;
 4. să delimiteze politicile şi strategiile de preţuri în cadrul unui mediu schimbător.
 • la nivel de aplicare şi integrare:
 1.  să poată explica rezultatele obţinute în baza informaţiei prelucrate din punct de vedere financiar şi să poată formula soluţii în cadrul unei analize integrale a situaţiei economico-financiare;
 2. să poată analiza alternativele privind mobilizarea şi plasarea resurselor financiare în scopul alegerii variantei optime pentru o ajustare corectă a activităţii financiare a entităţii economice la cerinţele pieţei;
 3.  să poată determina tehnicile de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă cu identificarea ulterioară a impactului presiunii fiscale asupra situaţiei financiare a contribuabililor;
 4. să poată utiliza diferite metode de comunicare efectivă în mediul profesional şi în societate.

     Perspectivele absolvenţilor:

    Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programului de studii al specializării FINANŢE BĂNCI asigură instruirea studenţilor ca economişti specializaţi în domeniul financiar-bancar, dar şi în majoritatea domeniilor economice şi să corespundă oricăror activităţi de execuţie sau de decizie.

     Absolvenţii pot ocupa în viitor posturi în structuri organizaţionale din sistemul financiar-contabil (bănci, asigurări, garda financiară, vamă, burse, pieţe de capital şi valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate şi audit financiar), precum şi în alte structuri asociate cu creditarea sau alocare de resurse, estimarea riscului financiar, speculaţii pe piaţa valutară, dealing valutar, trezorerie (experţi contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, cadre didactice în învăţământul liceal şi universitar).