Prezentare

Durata de studii: 2 ani – zi.

Număr de credite: 120.

Diplomă obţinută – Diplomă de masterat.

    Programul de studii masterale „MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR” pregăteşte analişti financiari, superior calificaţi pentru management şi consultanţă în corporaţii şi pe piaţa financiară şi se adresează tuturor absolvenţilor de studii de licenţă ce doresc să se implice în activitatea de management a firmelor, în primul rând celor ce doresc continuarea profesionalizării şi specializării pe tot parcursul vieţii prin actualizarea sistematică a competenţelor şi racordarea continuă la imperativele mediului social şi economic.

    Obiectivele generale ale programului urmăresc aprofundarea temeinică a problematicii managementului financiar corporativ, al accesului firmelor pe pieţele financiare (monetară şi de capital), interne şi internaţionale, al gestiunii portofoliului de valori mobiliare, al consultanţei fiscale şi pot fi sintetizate astfel:

 • Diversificarea şi completarea cunoştinţelor financiare şi contabile, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare;
 • Crearea şi dezvoltarea unei viziuni aprofundate asupra funcţionării domeniului economico-financiar şi a capacităţii de a folosi eficient metodele şi instrumentele de analiză specifice instituţiilor financiar-bancare şi a entităţilor economice private sau publice;
 • Dobândirea fundamentelor teoretice, cu implicaţii practice, din domeniile financiar, bancar şi bursier, care stau la baza mecanismelor ce imprimă dinamism şi inovaţie în mediul financiar în sens larg;
 • Dobândirea unor cunoştinte şi deprinderi practice în comunicare şi relaţii publice în domeniul bancar, al pieţei de capital şi al asigurărilor.

     Aceste obiective sunt realizabile prin valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială modernă de care dispune instituţia, prin structura şi conţinutul planului de învăţământ.

      La finalizarea programului de studii masterale, absolventul trebuie:

 • la nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 1. să cunoască particularităţile sistemelor bancare din diferite ţări, tipurile de instituţii financiar-bancare, rolul băncilor în economie, precum şi aspecte legate de istorie şi cultură bancară;
 2. să cunoască şi să înţeleagă noţiunile teoretice şi practice privind competiţia bancară, specificul organizării şi derulării activităţii bancare, caracteristicile operaţiunilor şi tehnicilor bancare şi a elementelor de informatică bancară;
 3. să cunoască instrumentele specifice domeniului financiar, bancar, valutar pentru fundamentarea de proiecte/ programe şi managementul acestora.
 • la nivel de aplicare şi integrare:
 1. să poată explica, analiza şi utiliza instrumentele  utilizate în finanţarea tranzacţiilor internaţionale, atât de finanţatori - băncile comerciale sau instituţiile financiare nebancare, cât şi de beneficiari - firme de comerţ exterior, societăţi de consultanţă, asociaţii profesionale;
 2. să dobândească abilităţi în aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de identificare a riscurilor ce apar în comerţul internaţional şi stabilirea limitelor de risc pentru băncile comerciale;
 3. să posede capacităţi de a utiliza creativ cunoştinţele în domeniul  tehnicii negocierilor, a legislaţiei  şi uzanţelor  de  comerţ exterior,  a decontărilor internaţionale,  a expediţiei  şi asigurărilor  internaţionale vamale, al efectuării calculelor de rentabilitate;
 4. să-şi dezvolte capacitatea de a culege, verifica, analiza, sintetiza şi interpreta (cantitativ şi calitativ) informaţii şi date din mediul intern şi extern al instituţiilor financiar-bancare, din  surse variate, relevante, concomitent cu capacitatea de a studia critic literatura în domeniu şi de a formula puncte proprii de vedere;
 5. să dezvolte abilităţi de utilizare creativă a cunoştinţelor şi corelarea noţiunilor de la disciplinele studiate privind piaţa financiar-bancară, operaţiunile bancare, asigurări, marketing financiar-bancar.

          Perspectivele absolvenţilor:

    Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programului de studii al masteratului Management financiar bancar oferă absolvenţilor posibilităţi de angajare în domeniul activităţilor financiar-bancare, valutare, a tranzacţiilor bursiere, iar posturile ce pot fi ocupate conform nomenclatorului Clasificaţiei Ocupaţiilor din România  pot fi:

 • inspector general de bancă; economist bancă; manager bancă; manager de operaţiuni/produs; analist bancar; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare); administrator bancar/produs; proiectant produse bancare; consultant bancar;
 • lectori, asistenţi în învăţământul superior; profesori în învăţământul secundar;
 • directori generali, directori şi asimilaţi în cadrul societăţilor comerciale; conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din diferite unităţi economice.