Facultate > Prezentare, misiune şi obiective

 

   În contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoaştere,  Facultatea de Ştiinţe Economice educă şi instruieşte viitori economişti în spiritul concepţiei moderne, specifice economiei de piaţă, în vederea integrării unei viziuni europene în firmele din România. 

   Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii "Andrei Şaguna"este organizată pe cinci specializări de licenţă după cum urmează:

 1. Finanţe şi Bănci;
 2. Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
 3. Management;
 4. Marketing.

Răspunzând cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă şi solicitărilor legate de perfecţionarea continuă pentru a deveni adevăraţi economişti moderni şi perfect adaptaţi schimbărilor din mediul economic naţional şi internaţional, în anul universitar 2011-2012 funcţionează două programe de masterat:

 1. Management financiar-bancar;
 2. Finanţarea şi organizarea afacerilor în turism.

   În conformitate cu Strategia proprie Facultatea de Ştiinţe Eonomice îşi propune formarea de specialişti în domeniul economic şi financiar cu pregătire universitară pe care să o actualizeze continuu şi să furnizeze rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul economic.

     Necesitatea acestor specializări rezultă din următoarele considerente:

 • Piaţa muncii solicită economişti în specializările Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru întreprinderile private, societăţile bancare şi sectorul activităţilor publice;
 • Piaţa financiar-bancară este în continuă căutare de economişti educaţi în domeniul managementului financiar, fapt care se explică şi prin nevoia continuă de resurse umane în expansiunea dinamică a sistemelor de unităţi bancare.

      Absolvenţii acestor specializări sunt pregătiţi:

 • să funcţioneze ca economişti în întreprinderi, societăţi comerciale, bancare, instituţii financiare şi ale administraţiei publice;
 • să desfăşoare activităţi de cercetare şi consiliere în domeniul economic, financiar şi fiscal;
 • să poată desfăşura activităţi didactice în învăţământul economic de toate gradele.

    Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii "Andrei Şaguna" formează economişti cu înalt nivel profesional asigurat prin:

 • studierea disciplinelor fundamentale şi a celor de specialitate la nivelul european actual;
 • cursuri de informatică şi de modelare asistată de calculator;
 • asigurarea continuării şi aprofundării studiilor prin programele de masterat;
 • cercetarea ştiinţifică în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti.

    Cadrele didactice de specialitate din cadrul universitatii dispun de un potenţial ştiinţific ridicat, fiind profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi.

Misiunea Facultăţii de Stiinţe Economice

    Facultatea de Ştiinţe Economice îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Misiunea Facultăţii de Stiinţe Economice este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte:

 • crearea condiţiilor, exersarea şi finalizarea actului de formare ştiinţifică a studenţilor pentru formarea de specialişti în domeniul economic, cu un rol novator din ce în ce mai mare în comunitate şi în mediul de afaceri naţional şi internaţional;
 • asigurarea excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie, astfel prin Planul de învăţământ oferta educaţională de o înaltă calitate are scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi a cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor, ca premise esenţiale ale formării de elite profesionale;
 • valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii pentru formarea şi antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, cu scopul de le crea abilităţile necesare în spiritul veritabilei culturi economice şi a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.

Obiectivele Facultăţii de Stiinţe Economice rezultă din necesitatea de a răspunde nevoilor pieţei forţei de muncă înalt calificate:

 • absolvenţii trebuie să posede un cumul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru integrarea într-un mediu economic diversificat şi concurenţial fără frontiere;
 • identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora;
 • dezvoltarea capacităţii absolvenţilor de a lucra eficient şi de a face faţă riscului intercondiţionării culturii locale şi organizaţionale cu cea de pe plan internaţional.

    Competenţele planificate a fi dobândite în cadrul programelor de studiu ale Facultăţii de Stiinţe Economice sunt în concordanţă cu reglementările Cadrului Naţional al Calificărilor şi cu dezvoltarea regională a pieţei forţei de muncă:

PERSPECTIVELE DE ANGAJARE ALE ECONOMISTULUI CF. COR 2011

    Studiile se finalizează cu diploma de licenţă/masterat, în organizare proprie, recunoscută atât de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât şi în străinătate, care le permite absolvenţilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) atât în cadrul Universităţii „Andrei Şaguna”, cât şi în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate.